ALI SALEKI

SITE MANAGER

این سایت مباحث فلسفی متنوعی را از دریچۀ رسانۀ فیلم مورد بررسی قرار خواهد داد. توجه شما به طیف وسیعی از متفکران، موضوعات و فیلم‌های مهیج با هدف رسیدن به این درک جلب خواهد شد که جهان ما چگونه است و ما می‌خواهیم چگونه باشد.

این سایت، برخی پرسش‌های محوری در باب تجربۀ بشری را از طریق رسانۀ فیلم مطرح می‌کند. ما به دنبال درک برخی ایده‌های اصلی و متفکرین برجسته در تفکر غربی در برهه‌ای از یک دورۀ تقریباً سیصدساله خواهیم بود. با طرح این عناوین به شیوه‌ای منتقدانه، تحلیلی و منطقی، با تنوع وسیعی از موضوعات سر و کار خواهیم داشت که دغدغۀ هر فرد هوشمندی است. هدف این سایت، پیدا کردن پاسخ‌های سهل‌الفهم برای پرسش‌هایی مثل “چرا اتفاق‌های بد برای آدم‌های خوب می‌افتد؟” نیست. بلکه، چشم‌انداز سایت ما، یادگیری تفکر برای خود – حین تماشای فیلم‌های خوب – است. ما در کنار هم، تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا جهان پیرامون خود را از دریچۀ نگاه این متفکرین و فیلم‌ها بشناسیم.

فلسفه، معنایی از فردیّت، مکان و هدف را به ما می‌دهد، و اینکه فیلم یک رسانۀ متمرکز است که به طور خاص به همین منظور در اختیار ما قرار دارد. فیلم، ما را به سمت تغییر دادن چشم‌اندازمان سوق می‌دهد و این امر از طریق همذات‌پنداری ما با کاراکترهایی اتفاق می‌افتد که احتمالاً بسیار متفاوت از ما هستند: جنسیت، سن، نژاد … ما انسانیت را در دیگران می‌بینیم، و به این ترتیب آن را در خودمان ارتقا می‌دهیم. هنر از ما مردمان بهتری می‌سازد.